Blogs: Decorate your home
 Zorgverlening Hetbaken  thumbnail

Zorgverlening Hetbaken

Published Dec 10, 23
7 min read


Kan de Minister aangeven hoe hij dat denken kan ombuigen? Dank u wel. De : Ik geef het voorzitterschap weer terug aan mevrouw Van Brenk (unieck zorgverlening). De : Dank u wel. Ik kijk even naar de Minister. Hoeveel tijd hebt u nodig? Tien minuten? Dan schors ik tot 11. 15 uur05 uur tot 11. 15 uur geschorst. De : Het woord is aan de Minister. Minister : Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de leden voor hun inbreng - piet van middelaar spiritualiteit en zorgverlening. Er zijn veel vragen gesteld. Dat is begrijpelijk, maar ik ga wel proberen die vragen enigszins te ordenen en te clusteren, want anders zou het weleens heel lang kunnen duren

Zijn we als samenleving klaar in de manier waarop we onze zorg hebben georganiseerd om een steeds ouder wordende samenleving te bedienen? We hebben er bij de begrotingsbehandeling uitvoerig over gesproken, onder andere naar aanleiding van de motie van mevrouw Bergkamp. Ik denk dat het antwoord is dat we dat niet zijn.

Daar moeten we echt intensief met elkaar het gesprek over voeren. zeker financiële zorgverlening b.v. almere. We komen dus nog veelvuldig terug op het thema «zorg thuis». Specifiek voor de palliatieve zorg geldt dat er een brief in de pen zit om op heel veel moties die daarover zijn ingediend de stand van zaken te schetsen

Thuisverpleging Met Een Hart: Jouw Thuisverpleging Voor ...Daar volgt dus een brief over. Ik wil maar zeggen: mochten uw vragen straks niet allemaal voldoende uitputtend beantwoord zijn, weet dan dat het ook niet de laatste keer is dat we erover spreken. Ik wil de vragen eigenlijk als volgt beantwoorden. Eerst een blokje rondom inkoop in relatie tot wachtlijsten.

Dan een blokje over ongecontracteerde zorg. Hoe zouden we daartegenaan kunnen kijken en mee om kunnen gaan? Dan volgt een blokje over de administratieve lasten, ook in relatie tot de arbeidsmarkt. Dan een blokje over de palliatieve zorg. Tot slot heb ik een blokje met de oneerbiedige titel «overig» - zorgverlening het baken. De vragen daarin zijn zeker zo belangrijk, maar ik kon ze even niet anders clusteren

Eerst de inkoop en de wachtlijsten. Sinds de overheveling van de wijkverpleegkundige zorg van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet is er een hele hoop deining in de polder geweest, zou je kunnen zeggen. Het is echt nog wel lastig geweest voor zorgverzekeraars om te wennen aan die nieuwe taak, maar zeker ook voor wijkverpleegkundigen zelf en organisaties voor thuiszorg was het wennen om goed ingeregeld te raken.

We hebben goed de vinger aan de pols kunnen houden in de afgelopen tijd om te bekijken waar dat nou echt speelt en waar het in relatie tot de inkoop een vraagstuk is. zorgverlening, organisatie en beroep niveau 3. Natuurlijk is het zo dat niet iedereen morgen bij iedere aanbieder aan de beurt kan zijn. Dat is niet altijd te bemannen en dat geldt überhaupt in de zorg

Evalueer De Zorgverlening

Dat is ook terug te zien in het rapport van de NZa dat u vorige week maandag heeft ontvangen. Daarin is preciezer aangegeven wat er speelt. Er zijn 62 dementienetwerken. Bij 36 van die 62 staan er mensen op een wachtlijst. Van die 36 hebben er maar 15 inzicht in de wachttijd en in de vraag of die wachttijd daadwerkelijk de treeknormen overschrijdt.

Bij vier is de wachttijd langer dan zes weken, en dat is de treeknorm. Meer specifiek zien we dus regionale verschillen en zien we verschillen tussen aanbieders - zeker financiële zorgverlening b.v. almere. Van belang is dat we de NZa hebben gevraagd om daarop door te zetten en het daar niet bij te laten. De NZa zegt namelijk ook dat zij het onvoldoende precies weet

Wordt de treeknorm overschreden en, zo ja, met welke omvang? Er wordt dus een regeling opgesteld voor casemanagement dementie. Aanbieders worden verplicht om de wachtlijst en de wachttijdregistratie goed te voeren. Vervolgens wordt het contracteerproces van de zorgverzekeraars goed gemonitord. Een eerste blik daarop krijgt uw Kamer in april, want dan komt de inkoopmonitor naar de Kamer.

Er wordt ook meer bekendheid gegeven aan wachtlijstbemiddeling. De NZa heeft ervoor gekozen om daar bovenop te zitten, en wij hebben dat de NZa ook gevraagd (digitale zorgverlening). Ik herken het beeld, waarover onder anderen mevrouw Agema sprak, ook wel een beetje. Het is inderdaad niet voor het eerst dat hierover gesproken is

Gespecialiseerde Wijkverpleging

Er moet voldoende casemanagement dementie zijn. Dat is er nu niet in alle gevallen. Daar speelt dus ook een inkoopvraagstuk. zeker financiële zorgverlening. De : Mevrouw Bergkamp heeft een interruptie voor u. Mevrouw (D66): Ik heb in mijn bijdrage aangegeven dat een activistische opstelling van de NZa en de Minister goed is wat betreft de wachtlijsten

Maar er zijn ook zorgen over het gebruik en of het wel voldoende wordt aangeboden. Nu kunnen de wachttijden op een gegeven moment afnemen, maar dat zegt niet zo veel als het casemanagement onvoldoende wordt aangeboden en onvoldoende zichtbaar is. De vorige Staatssecretaris heeft toegezegd dit mee te nemen in de monitor.

Het wordt namelijk allebei geregistreerd onder de wijkverpleging. Er is geen onderscheid meer. Er is geen apart labeltje voor casemanagement dementie. Gelukkig, want dat moet je inderdaad niet willen. Maar in de registratie is het gewoon onderdeel van de wijkverpleging (defensieve zorgverlening). Je kunt dus niet zien of het gebruik op die manier toeneemt

Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Daarvoor geldt dan toch weer de integrale benadering van zorg thuis, waarvoor u zelf bij de begrotingsbehandeling ook pleitte. Mensen moeten weten dat ze ervan gebruik kunnen maken. Huisartsen moeten weten dat mensen daar gebruik van kunnen maken en moeten mensen er ook op wijzen bij eerste klachten over dementie.

Thuisverpleging : Voor Wie ? Thuiszorg Aan Huis

Het geven van bekendheid hieraan is onderdeel van het pakket aan maatregelen dat de NZa op dit moment treft - pilaar financiele zorgverlening. Dat is een ontzettend belangrijke stap hierin, denk ik. Mevrouw (D66): De Minister begon een beetje technisch met te zeggen dat we dit niet kunnen registreren. Ik ben heel blij dat hij eindigt met het verhaal dat de bekendheid belangrijk is, ook bij de gemeente

Dit heeft namelijk ook te maken met de gemeenten - wetgeving zorgverlening. Wil de Minister daar regie op voeren? Wil hij ons als Kamer informeren over de uitkomst? Hoe gaat hij dit aanvliegen? Nogmaals, het is een toezegging geweest van het vorige kabinet en volgens mij moet die in deze periode echt gestalte krijgen

Op het hoe kom ik graag terug in ons programma Langer thuis. Dat is een van de drie grote programma's rondom de ouderenzorg. Over de manier waarop we hier het beste vorm en inhoud aan kunnen geven, moet ik echt spreken met de gemeenten. Voorzitter (Palliatieve zorg Sint-Niklaas). Dat was eigenlijk een samenvatting van de belangrijkste vragen rondom de wachtlijstproblematiek en het casemanagement

Recent is er een uitvraag gedaan bij een aantal aanbieders van kinderthuiszorg. complementaire zorg in de palliatieve zorgverlening boek. Dat zijn er natuurlijk niet zo heel erg veel, want het is eigenlijk een vrij overzichtelijk netwerk verspreid over het land. Er is gevraagd of er een wachtlijst bestaat. Eigenlijk maar bij één aanbieder kon de wachttijd weleens oplopen tot langer dan zes weken, dus langer dan de treeknorm

Palliatieve Zorgverlening

Maar dit gaat wel over heel kwetsbare kinderen en kwetsbare gezinnen. Laat ik dus met u afspreken dat u ieder signaal dat u tegenkomt alstublieft doorgeeft, wat mij betreft rechtstreeks (eddee zorgverlening). Dan gaan we kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen bedenken. Dit is echt een kwestie van extreem maatwerk

Dus mocht u zorgen tegenkomen: wij hebben een praktijkteam daarvoor. We gaan dan een oplossing zoeken, samen met aanbieders en zorgverzekeraars. Eigenlijk lukt het altijd om die oplossing uiteindelijk te vinden. Voor een aparte wachttijdenregistratie zie ik op dit moment niet heel veel aanleiding. Dat lijkt mij niet heel erg behulpzaam, terwijl het wel veel papier oplevert, dus laten we dat niet doen.

De heer (CDA): We trekken nu lering uit de wachttijdregistratie bij het casemanagement dementie. Ik heb niet alleen de intensieve kindzorg genoemd, maar ook de nachtzorg en de palliatieve zorg. Er kunnen natuurlijk elementen in zitten die daarbij behulpzaam kunnen zijn - zeker financiele zorgverlening. Ik begrijp dat de Minister zegt dat de registratie vanwege de kleine aantallen eerder een ballast is dan dat het wat oplevert

Overigens wordt er natuurlijk best weleens wat geadministreerd. Ook als het gaat om het reguliere contact dat tussen instellingen en zorgverzekeraars plaatsvindt, wordt heus wel bijgehouden hoe lang het duurt voordat mensen beginnen (wassenaarse zorgverlening). Als ik de NZa vraag om een beleidsregel te maken waarin exact wordt voorgeschreven dat wachttijden en wachtlijsten worden geregistreerd en hoe dan wel, en er ook over moet worden gerapporteerd, dan is dat wel een behoorlijke papieren eis die we het veld in slingeren

Latest Posts

Zorgverlening Betekenis

Published Dec 27, 23
2 min read

Zorgverlening Pgz Nederweert

Published Dec 27, 23
7 min read